فهرست بستن

نمونه سوالات امتحانی

 

فیزیک دهم
فیزیک ۱ تجربی- نوبت اول – دانلود
فیزیک ۱ ریاضی- نوبت اول- دانلود
فیزیک ۱ تجربی- نوبت دوم-دانلود
فیزیک۱تجربی-نوبت دوم-دانلود
 
فیزیک یازدهم
فیزیک ۲ تجربی- نوبت اول – دانلود
فیزیک ۲ ریاضی- نوبت اول- دانلود
فیزیک ۲ تجربی- نوبت دوم-دانلود
فیزیک۲تجربی-نوبت دوم-دانلود
 
 
فیزیک دوازدهم
فیزیک ۳ تجربی- نوبت اول – دانلود
فیزیک ۳ ریاضی- نوبت اول- دانلود
فیزیک ۳ تجربی- نوبت دوم-دانلود
فیزیک۳تجربی-نوبت دوم-دانلود